Winslow Homer – Boy Fishing – 1892

Winslow Homer – Boy Fishing – 1892

Rating