Ilya Repin – Portrait of Maria Artsybasheva (1880)