Vasily Surikov – Head Of Boyarynya Morozova (Study) – 1886

Vasily Surikov – Head Of Boyarynya Morozova (Study) – 1886