They could be Heroes

Utagawa Kuniyoshi – Sheet 11 of 12 (Jûnimai no uchi jûichi), from the series One Hundred and Eight Heroes of the Shuihuzhuan (Suikoden gôketsu hyakuhachinin) – Edo period

Utagawa Kuniyoshi – Sheet 11 of 12 (Jûnimai no uchi jûichi), from the series One Hundred and Eight Heroes of the Shuihuzhuan (Suikoden gôketsu hyakuhachinin) – Edo period